Lytse Buorren 4

Lytse Buorren 4 is it twadde hus op de saneamde huzestreek fan froeger.
Yn it begjin wennen hjir fam. Halbertsma, hy wurke op it molkfabriek op e Harste,letter yn 1931 boasken Hendrik Kloosterman en Dettje Tiekstra hjirre, hja krigen 6 bern Yn 1997 waart it hus ferkocht oan Wolter en Nienke Kloosterman hja hawwe 3 bern Nienke ferstoar op 8 jan. 2010

Hendrik en Dettje Kloosterman foto 1931