Bestjoer

Marten Polet                             Foarsitter                 tel. 0511-521299
Lies le Clercq                             Skriuwster               tel. 085- 0090427
Bart van der Vliet                     Ponghâlder               tel. 0511- 521218
Jaap Jurjen Veenstra              Bestjoerslid              tel.
Grietsje v/d Veen                     Bestjoerslid              tel. 0511-401528
Durk Douwes                            Bestjoerslid              tel. 0511- 481316
Sieta Borger                              Bestjoerslid               tel. 0511- 521260