Heidehûzen

In nije rubriek op deze side is ” heidehûzen ”
Wy wolle bewenners en de skiednis van de ferskillende plakken / hûzen op dizze side beskriuwe om sa wat mear fan de bewenners en de hûzen te fertellen.

Jo kinne ” klikke “op it hûs wer’t jo mear fan witte wolle.

 Lytse Buorren 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Lytse Buorren 4

19 aug. 2016 09-55-00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lytse Buorren 14

 

Lytse Buorren 8

Elsenien dy’t graach yn understeande rige fan nammen stean wol, kin dit dwaan troch in formulier yn te follen. Sa kinne jo namme, e-mail adres en miskien jo eigen webside toant wurde yn dizze bewennerswyk. It soe fansels ek hiel aardich wêze dat minsken, dy’t no net (mear) op ‘e Sumarreheide wenje mar wol ferbyntenis hjirmei ha; harren ek hjir melde sadat dizze list noch grutter wurdt.

Wurde de gegevens dochs ferkeart toant, as feroarje yn de rin fan de tiid jo gegevens; dan kin dat stjoerd wurde nei : info@sumarreheide.nl

 

List fan bewenners oant no ta: 

 

 Namme Stjitte  Plak  e-mail  thússide 
 
Sita Borger Boskwei Sumarreheide borge425@planet.nl
Durk Douwes Boswei 1 Sumarreheide durkdouwes@wxs.nl
Tjerk, Susie en Dyann Bouma Feanhusterpaad 40 Garyp tjerkbouma558@hotmail.com http://tbouma.come2me.nl/
Andries en Teikje van Dijk Kuormakkerstrjitte 12 Burgum a.dijk175@upcmail.nl 
Jan Hogenhout Trintel 68 Monnickendam janhogenhout@hetnet.nl
Henk en Rinnie Hooijenga van Stolbergstrjitte 43 Kootstertille henkenrinnie@gawab.com
Jan de Jong en Coby Selst J. v.d. Meerweg 13 Sumarreheide janencoby13@hotmail.com
Johannes en Geertje de Jong J. v.d. Meerweg 7 Sumarreheide joh.jong@planet.nl
Haaie en Loekie Klamer Min. v.d. Brinklaan 11 Burgum haaie.loekie@hetnet.nl
Hendrik en Anneke Kloosterman Lytse Buorren 10 Sumarreheide hendrik.kloosterman@gmail.com
Wolter en Nienke Kloosterman Lytse Buorren 4 Sumarreheide wkloosterman@telfort.nl
Hendrik van der Meer
Jannet Schuiring
Heidereed 11 Sumarreheide fansumarreheide@hotmail.com
info@repaserv.nl 
www.repaserv.nl
Alex en Klaske Nijboer J. v.d. Meerweg 17 Sumarreheide a_nijboer@hotmail.com
Hans Nissink Lytse Buorren 13 Sumarreheide h.nissink@hydronoord.nl www.hydronoord.nl
Roelof Moes Simonskerkestraat 3 Amsterdam roelento@wanadoo.nl
fam. E. Pijl Lytse Buorren 18 Sumarreheide epijl@hetnet.nl
Bareld Storm Lytse Buorren 24 Sumarreheide stormbareld@Hotmail.com
Ljibbe en Anneke Storm Lytse Buorren 20 Sumarreheide ljibbeenanneke@hotmail.com
JaapJurjen en Froukje Veenstra J. v.d. Meerweg 8 Sumarreheide veenstra.f@gmail.com
Melle en Sjoukje de Vries J. v.d. Meerweg 10 Sumarreheide devriess21@gmail.com
Doede Veeman Boskwei 6 Sumarreheide doede@doedeveeman.nl www.doedeveeman.nl
fryske lietsjes
Bart van der Vliet Middelpaed 11 Sumarreheide b.v.d.vliet@hccnet.nl
Johannes de Vries
Linda van Houten
J. v.d. Meerweg 9 Sumarreheide johdevries@zonnet.nl
Hinke van der Meulen J. v.d. Meerweg 11 Sumarreheide hinkevdmeulen@outlook.com