Eartiids

Foto’s út de âlde doaze

 


 

 

foto-1-001

Haaije en Tietje Pijl mei soan Eppie

 

 

Eppie (Egbert) Pijl schoolfoto Nijega.

 

Doarpsfeest 1981 Jan Jongsma, Leentje Jongsma, Anne Postmus


Fan l nei R, Janke de Boer, Antje de Boer, Detje de Boer (de mem) Fetje de Boer, Sietske de Boer.

hendrik en Ytske.Heit en Mem fan Wierd, Toet, en Hille

 

Muziekfer. “de Lofstem” om en by 1950
fan l. nei r. Jurjen Kloosterman,ob,Jelmer de Boer, Hendrik de Boer, Melle de Boer, Roode Veltman,ob Haaie Kampen, Bouwe Bouma.
Pieter Zuidema,Jan Kloosterman,Harm v/d Bij,ob,ob,ob,ob,Roode Lyklema,Riemer de Boer,ob
Rein de Boer,ob,ob,ob, Sjoerd Fennema, Pieter de Jong,ob
ob,Riepke Procee,ob,ob,ob,ob.

 

 

fan L nei R: Lykeltje de Boer(tite), Hille de Boer, Detje de Boer (toet), Wierd de Boer. (foto fan 1952) bern fan Hindrik de Boer en fan Ytske Jongsma, lest wenne oan de J.v/d Meerwei 27 Sumarreheide Hindrik wie in soan fan Wierd Melles de Boer en Detje Tiekstra.

 

ferkaveling polderdyk susterweifeart 1965Deze foto’s zijn rond 1965 gemaakt door Ytsen Kooiostra, de toenmalige onderwijzer op De Tike.

 

c
It reiske fan de Heide “De Zwarte Kip”

achterste rige: ob, Jan v/d Wal, Tamme Hooyenga?,Wolter Holtewis,ob, Marten Veenstra?,ob, Hendrik Kloosterman, Kees Spinder?, Melle v/d Leest,ob,Hendrik de Boer,ob,ob.Hans Hooyenga.
midden: ob,Ytske de Boer Jongsma,Gjert Haarsma, Folkje Haarsma,Dettje Kloosterman Tiekstra,Marie v/d Wal, Geeske Veenstra?, Neeltje v/d Wal ,ob,ob,
foarste rige ob, ob, Adema?,Gooitske Elverdink, Neeltje Holtewis? Jabik Pel, Janke v/d Leest, Lutske Adema.
Wa wit ferbetteringen en onbekende nammen?

 

Melle van der Wal mei syn handel yn hinnen, kninen, aaien.

 

 

Dit binne Douwe en Detsje bewenners fan it hûske hjir ûnder
Douwe wie ek de Heide kapper fan Sumarreheide, simmers at it moai waar wie dy hy it bûten doar.
Detsje wie jirren baakster op it fytske mei de koffer efterop gong se sa by de streek.

 

 

It âlde hûske fan Douwe en Detsje Joute van der Meerweg 11
(letter noch mear fan de heidekapper

Douwe yn aksje hjir hat er Sytse Haarsma ûnder hannen,
Douwe hie it ark ek  altied yn ‘e bûse, ûnderweis knipte hy syn klanten ek wol yn’e berm lâns de wei.

 

naaiskoalle fan sumar, organisearre troch doarpsbelangen yn it hok fan Sjoerd fan Ages (Greate Buorren), letter waard yn it alde doarpshûs les jûn (tramstation)
in pear nammen binne bekend wa mear nammen wit graag trochjaan op sumarreheide.nl
foarste rige links Jappie Procee, yn it midden Rikes Jelsma.(foarsitter doarpsbelang)
twadde rige frou Jelsma, Dettje Kloosterman,Marten Holwerda,Jasper Huisman, Rode (bakker),Hendrik Kloosterman, Meester van der Duim.
rige 3 tredde fan links Beitske Huisman.
achterste rige twadde fan links Detje de Boer

 

 

Trouwerij fan Fokke en Ant. foaroan, L. Wiebren de Boer, Melle de Boer, Wolter de Boer.

 

 

dit binne myn pake en beppe wietze Hooijenga en Sipkje Hooijenga-Jager(Sita Borger)

 

 


harren bern Hiltje, Alle, Nantje, Hedzer, Hâns en Jan


fan links nei rjochts Sipkje Hooijenga, tante Jans (evacuee ut Amsterdam), Wietze en Hâns Hooijenga

Joute van der Meer mei syn frou Grietje van der Mark .Sy hienen gjin bern. Joute wie foargonger gjin dominee mar learend âlderling yn de Grifformearde tsjerke fan Sumar. Hy wie ôfkomstich fan Ikerwâld

Yn 1897 wy hy wurksaam op de Tike. Fierders is mar in bytsje fan harren bekend. De trochgeande wei fan Sumarreheide is nei him ferneamd.

 

 

L. Tamme Hooyenga R. Hendrik Stelwagen (winter 1933)

 

 

Gjetsje en Wieger Iedema hawwe wenne oan de Lytse Buorren yn in earmhûs wert no Bareld Storm wennet, eartiids stienen der dubbele hûskes fan de gemeente dyt men earmhûzen neamde

Martine Iedema uit Nijmegen schrijft: Wieger en Geertje hebben in de gemeente Tietjerksteradeel gewoond o.a. in Suameer en Rijperkerk.Wieger geb. op 11-11-1859 overl. op 02-05-1939 te Rijperkerk.Geertje geb. op 09-08 1861 overl. op 19-02-1938 te Suameer. Samen hadden ze 7 kinderen. Johanna-Roeltje_* Aafke -Wietske -Melle Aafke- Froukje. *Aafke is op 6 jarige leeftijd overl.
Met dank aan Martine Iedema.(wm)

 

Hein en Sietske de Vries

Sjoukje Nijboer

 

Melle de Vries en Piet Hoekstra

 

 

links: Tjitske de Vries rjochts: Suzzie de Vries

 

 

Dit wie froeger, en it ferskil hjir ûnder.

Dit binne de selfde mannen fan no, as hjir boppe, noch al wat útwoeksen

 


 

Wieberen de Jong, Romke de Vries, Nienke de Vries, Femke Klamer, Hendrik de Haan,
2e  Tjalling de jong, Pieter de Vries, Lutsen Klamer, Willem van der Veer, Jehannes van de Wal
de kleinste voor Gjalt de Jong

Fotoriedsel 12: Dit krollekopke hat ek in namme !Anneke Storm fan Ljibbe

 

Fotoriedsel 11: de hannen yn de side, de sneinske klean oan,
Jo soenen it net sizze at hy dit is, mar hy is it al, Jan de Jong

 

Fotoriedsel 10 :Wat foar namme soe dit lyts mantsje drage? Ljibbe Storm

 

 


Fotoriedsel 9: Wa soe dit wêze kinne, ? Dit is Wierd H. de Boer

 

Fotoriedsel 8: Wa is dit mantsje ? Dit wie Melle de Vries

 

 

 


 

Sietske de Vries de Boer (Heine en Siets) mei twa fan harren bern Romke en Teddy.

 

 


 

 

 

Jogchum en Gaitske Rooda Hûsferver op Sumarreheide